Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за заявяване и предоставяне на застрахователна полица (застрахователен договор) от разстояние

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Предназначението на настоящите общи условия е да регулират отношенията между „СМГ Брокерс” ЕООД и потребителите, които чрез използването на сайта www.polica.bg в реално време възлагат чрез електронна поръчка на Брокерът в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думата „Брокер” означава „СМГ Брокерс” ЕООД.

Общи положения

„СМГ Брокерс” ЕООД е със седалище гр. София, р-н Витоша, кв. Княжево, ул.Кореняците № 46, ЕИК 175345723 е застрахователен брокер, вписан с решение № 291-ЗБ/11.04.2011г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 30, ал. 1, т.9 от ЗКФН.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;
(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;
(3) Комисия за финансов надзор Адрес: гр. София, ул. „Шар Планина“ 33 централа: 02 94 04 999 факс: 02 829 43 24 bg_fsc@fsc.bg, Уеб сайт www.fsc.bg.

„СМГ Брокерс” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на „СМГ Брокерс” ЕООД. В случай че имате оплаквания от предоставяните от „СМГ Брокерс” ЕООД услуги, моля, подавайте Вашите жалби на адрес: гр. София, р-н Витоша, кв. Княжево, ул.Кореняците № 46 или на електронна поща: info@polica.bg и телефон: 0888/000 776 „СМГ Брокерс” ЕООД ще предостави на посочен от Вас адрес отговор на жалбата си в 7 (седем) дневен срок от получаването й.

При предоставянето на услугите „СМГ Брокерс” ЕООД няма задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. „СМГ Брокерс” ЕООД дава съветите си въз основа на справедливо проучване, на база достатъчно голям брой застраховки, за да бъде в състояние да направи професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за ползвателя на застрахователни услуги.

Онлайн поръчка на застраховки, чрез уебсайта

Чрез този уебсайт „СМГ Брокерс” ЕООД предлага сключването на задължителна застраховки, чрез попълнена заявка, в избрано от потребителя застрахователно дружество. Брокерът предлага сключването на задължителни и доброволни застраховки. Брокерът не носи отговорност, ако изчислената стойност от калкулаторите на уебсайта не съответства на реалната, но при отклонение от калкулираната стойност брокерът се задължава да уведоми клиента по телефона и след като получи потвърждение по електронна поща на условията и заявката след корекцията да издаде желаната застраховка.

След изпращане на поръчка за застраховка, Брокерът изпраща имейл потвърждение с параметрите на направената поръчка.

Плащане

Поръчки, направени в Polica.bg се заплащат по един от следните начини – наложен платеж, банкова карта, ePay, EasyPay или банков превод. „СМГ Брокерс“ предоставя сключена застрахователна полица след извършено плащане от клиента по един от изброените начини на плащане.

Срокове за доставка

Polica.bg предлага безплатна доставка за цялата страна при избран начин на плащане – банков превод, ePay, EasyPay или банкова карта.

Доставка на имейл се осъществява същия ден, ако поръчката е направена в делнични дни до 17:30 часа или на следващия работен ден, ако е направена след 17:30 часа. Поръчки, напревени в празнични дни ще бъдат обработвани на следващия работен ден.

Доставки с наложен платеж се таксуват – 5.00лв.

• Стандартно време за доставка в делнични дни – до 24 часа. Доставката се извършва от куриерска фирма Спиди или представител на „СМГ Брокерс“ ЕООД.

• СМГ Брокерс предоставя възможност за получаване и плащане на поръчката в офис на брокера.

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

Цената на застраховката се определя от избраното застрахователно дружество, вида на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и реквизите към полицата, се формира след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00:00 ч. на деня, следващ деня на сключването на договора.

В срок до три работни дни от получаване на поръчката чрез уебсайта, „СМГ Брокерс” ЕООД ще ви изпрати подписаната за застрахователя застрахователна полица на хартиен носител заедно с придружаващите я документи – сертификат „Зелена крата“ и знак, издаден от Гаранционния фонд. При плащане на поредна вноска по застраховка, сключена на разсрочено плащане, клиентът трябва изрично да заяви своето желание „СМГ Брокерс” ЕООД да издаде и предостави квитанция за платена вноска. Заявката за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска се извършва на интернет адрес www.polica.bg. Поредна вноска може да бъде платена и във всеки офис на „СМГ Брокерс” ЕООД. Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата, в избран от Вас офис, по банков път, чрез E-Pay или Easypay съгласно попълнената поръчка. Застрахователните полици се доставят от външна на брокерът куриерска фирма и той няма пряк контрол върху дейността й. Поради тази причина Дружеството не носи отговорност за възможни забавяния на доставката в инцидентни случаи. При наличие на такива клиентът трябва своевременно да уведоми Дружеството на имейл: info@polica.bg.

Адресите на офисите на „СМГ Брокерс” ЕООД са посочени на този уебсайт в меню „За контакти”. Информацията на сайта се актуализира от „СМГ Брокерс” ЕООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент. Договорът за застраховка се сключва от разстояние на хартиен носител, саморъчно подписан от страните. Подписването от ваша страна и плащането на премията в брой се извършват при получаване на полицата по избран в заявката начин.

Сключване на договор със „СМГ БРОКЕРС” ЕООД

Чрез онлайн поръчка за издаване на застраховка на сайта www.polica.bg, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние със „СМГ Брокерс” ЕООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

По силата на настоящия договор Вие възлагате на „СМГ Брокерс” ЕООД да сключи от ваше име и за ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която вие сте избрали, използвайки сайта. За сключването на договора с Брокера не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта. Договорът със „СМГ Брокерс” ЕООД се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез уебсайта. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Брокера да Ви достави застрахователната полица, квитанции, стикери и всички реквизи към полицата и заплащане на цената и (дължимата премия) от ваша страна на застрахованото лице.

Права и задължения на потребителите

С подаването на електронна поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения със „СМГ Брокерс” ЕООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние. Като потребител на услугата, предлагана чрез този сайт, Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в електронната поръчка за избрания от Вас продукт, и декларирате, че сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Брокера, застрахователен договор. Потребителят на сайта е длъжен да предостави коректно и точно личните си данни или данните на юридическото лице, чиито интереси са предмет на застраховане, въз основа на които Брокерът може да извърши идентификация съгласно вътрешните си правила по закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМСИП). При подаване на електронната поръчка Вие имате право да изберете начин на доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи – по куриер на посочен от Вас адрес или да я получите лично в избран от Вас офис на Брокера.

Само потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право да се откаже от договора с „СМГ Брокерс” ЕООД в 14 дневен срок от подаване на електронната поръчка през този сайт. Клиентът следва да изпрати писмено уведомление до Брокера на адрес: гр. София 1619, бул.Цар Борис III 189 заедно с всички получени документи (застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и знака, издаден от Гаранционния фонд). При желание за отказ на поръчката от потребителите, които имат право на това, в срок от 24 часа от изпращането и е необходимо потребителят да уведоми „СМГ Брокерс” ЕООД на телефон 0700 20 305, и на имейл info@polica.bg В този случай, ако е възможно Брокерът анулира издадената полица, без потребителя да дължи каквито и да било такси или разноски. Ако полицата, която сте поръчали е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ от Брокера, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователната компания за анулиране на застрахователната полица. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката. В случай на отказ от договора със „СМГ Брокерс” ЕООД разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на връщане. „СМГ Брокерс” ЕООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Брокерът договор. След изтичане на този 14 дневен срок, в случай че искате да прекратите сключения чрез „СМГ Брокерс” ЕООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.

Права и задължения на „СМГ БРОКЕРС” ЕООД

При сключване на договор с Брокера чрез използването на този сайт, потребителя на база предоставената в сайта информация сам избира застраховката, която желае да заяви. Брокерът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата за поръчка на застраховка през този сайт, с оглед повишаване качеството на услугите. Брокерът не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на електронните поръчки при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. „СМГ Брокерс” ЕООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация, не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта. Брокерът не носи отговорност, ако изчислената стойност от калкулаторите на уебсайта не съответства на реалната, при отклонение от калкулираната стойност брокерът се задължава да уведоми клиента по телефона и след като получи потвърждение по електронна поща на условията и заявката след корекцията да издаде желаната застраховка. В случай, че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Брокерът се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Брокерът не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма. „СМГ Брокерс” ЕООД не предоставя професионален съвет или мнение по въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Брокера, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него. Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „СМГ Брокерс” ЕООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително, но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица. Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Брокерът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „СМГ Брокерс” ЕООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите. Брокерът има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.  При съмнение в достоверността на информацията в този уебсайт, съветваме да потърсите потвърждение, свързвайки се директно с Брокера на info@polica.bg Администриране на личните данни „СМГ Брокерс” ЕООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на личните данни. „СМГ Брокерс” ЕООД събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на електронна поръчка за сключване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от „СМГ Брокерс” ЕООД за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от Брокера като застрахователен брокер и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие с подаване на електронната поръчка през сайта. Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз. „СМГ Брокерс” ЕООД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез уебсайта полици, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. „СМГ Брокерс” ЕООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Предоставената информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители. Приложимо право Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с „СМГ Брокерс” ЕООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.

Информация относно застрахователя

ЗАД Алианц България гр. София, бул. Дондуков № 59, тел. 080013014
ЗАД Армеец Гр.София, ул.Стефан Караджа №2 тел.02/8119100, email:  office@armeec.bg
ЗАД Булстрад ВИГ АД гр.София, пл.Позитано №5 тел.080011111
ДЗИ – Общо застраховане ЕАД гр.София, бул.Г.Бенковски №3 Тел.070016166, email: clients@dzi.bg
ЗК Лев Инс АД гр.София, бул.“ Черни връх“ 51 Д Тел.080015333, email:info@lev-ins.com
ЗД Бул Инс АД гр.София, ул.Лавеле №19 тел.070016633
ЗК Олимпик гр.София, бул.Гоце Делчев №140-142А Тел.02/9020900
“Застрахователно дружество Евроинс” АД гр.София 1592, бул.Христофор Колумб №43 тел.02/9651650, email:office@euroins-zo.bg
ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД гр.София, ул.Света София №7 тел.02/9813122, email: headoffice@ozk.bg
ЗК “Уника” АД гр.София, ул.Юнак №11-13 тел. 070011150, email:

info@uniqa.bg

Информация за подаване на жалби

Вашето мнение е от съществено значение за нашата дейност и затова разглеждаме жалбите приоритетно. Вариантите за подаване на жалба са следните:
На адрес: София 1619, ул.Княжевска 14
На и-мейл адрес: info@polica.bg

Моля, посочвайте във вашите писма данни за обратна връзка с вас!

Информация за подаване на жалби към Комисия за Финансов Надзор:

Ул. „Будапеща” №16
1000 София

Също така можете да изпратите Вашата жалба по електронна поща на адрес: delovodstvo@fsc.bg

Гаранционен фонд

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор.  Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони. Други условия Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате че сте местно лице и че ще уведомите „СМГ Брокерс” ЕООД незабавно, ако престанете да бъдете такова. Условията за ползване се предоставят само на български език.

Форс мажор

„СМГ Брокерс” ЕООД няма да носи отговорност пред клиента за всяко забавяне или пропуск да изпълни дадено свое задължение по тези Общи условия, което се дължи на Форсмажорен Случай, а именно; “Форсмажорен Случай” ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след потвърждаване приемането на офертата за съответната застраховка, който случай води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от „СМГ Брокерс” ЕООД по тези ОУ, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от „СМГ Брокерс” ЕООД, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго;

При настъпване  на Форсмажорен cлучай, „СМГ Брокерс” ЕООД ще предприеме всички разумни действия и мерки, за да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми съответния клиент в срок от една седмица от датата на настъпване на Форсмажорен Случай.

Приложимо право

Всички договори, сключени на базата на настоящите Общи условия се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Заключителни разпоредби

Настоящите Общи условия могат да бъдат едностранно променяни от брокера. За всяка промяна брокерът уведомява потребителя чрез публикуване на съобщение на страницата.

Настоящите Общи условия са влезли в сила, считано от 01.10.2016г., съгласно Решение на управителя на брокера.