Лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Това е уведомление от „СМГ БРОКЕРС“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175345723, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, район „Витоша“, ул. „Кореняците“ № 46 („СМГ БРОКЕРС“), до всеки Клиент (съгласно определението по-долу) относно обработването на данни, чрез които се идентифицира или може да се идентифицира конкретния Клиент (тези данни „Лични данни“).

С това уведомление СМГ БРОКЕРС, като администратор на лични данни, информира Клиента относно необходимостта да обработва Лични данни. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на Лични данни.

За целите на това уведомление „Клиенти“ означава и включва следните физически лица, съответно представителите на клиенти юридически лица, а „Клиент“ е, съответно, всяко едно от тези лица, а именно: лица, поискали оферта за застраховка; лица, възложили на СМГ БРОКЕРС представителство и посредничество при сключване на застрахователен договор; лица, сключили застрахователен договор.

Какви Лични данни обработваме?

СМГ БРОКЕРС обработва, като администратор на лични данни, следните групи Лични данни на Клиентите: име; ЕГН; данни по лична карта – адрес; телефон; имейл адрес; семейно положение и/или данни за имотно състояние – само при сключване на имуществена застраховка; финансова информация – данни за банкови сметки и/или произход на средствата; длъжност, в дружеството, в което Клиента работи – само в случаите на договорни отношения с юридическо лице.

Обработваме ли специални категории лични данни?

СМГ БРОКЕРС събира и обработва специални категории лични данни за Клиентите, а именно данни свързани с здравословно състояние – само и единствено при животозастраховане.

За какви цели обработваме Личните данни?

СМГ БРОКЕРС обработва лични данни на Клиентите с оглед следните цели:

На какво правно основание обработваме Личните данни?

Личните данни на Клиентите се събират, обработват и използват за различни бизнес цели или процеси и на база няколко основания за обработване:

Как съхраняваме и обработваме Личните данни?

Лични данни на Клиентите се съхраняват на хартиен носител и в електронна форма. Те се събират при подаването им от Клиент към СМГ БРОКЕРС. СМГ БРОКЕРС информира Клиента за необходимостта от събиране на лични данни и целите, за които ще бъдат използвани. С цел предотвратяване на измами и злоупотреби с лични данни, документ за самоличност може да бъде проверен и върнат.

СМГ БРОКЕРС разполага и поддържа режим за защита на Личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на Личните данни на Клиентите.

За какъв срок съхраняваме Личните данни?

СМГ БРОКЕРС съхранява Личните данни на Клиентите по време на договорното правоотношение и до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Клиента.

Ако се инициира съдебно или друго действие, личните данни могат да бъдат съхранявани до края на такова действие, включително всички възможни периоди за обжалване, и след това ще бъдат изтрити или архивирани, както е разрешено от приложимото законодателство.

С кого споделяме Личните данни? Предоставяме ли ги в трети страни?

СМГ БРОКЕРС споделя Лични данни на Клиентите с:

Лични данни не се предоставят в трети страни.

Възможно ли е допълнително разкриване на Личните данни?

Не, личните данни могат не могат да бъдат допълнително разкривани от СМГ БРОКЕРС.

Защитени ли са Личните данни?

СМГ БРОКЕРС осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни на Клиентите срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни. СМГ БРОКЕРС прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Личните данни.

Какви са права на Клиентите във връзка със защитата на Личните данни?

При условията на закона, всеки Клиент има следните права във връзка със защитата на своите Лични данни: право на достъп; право на коригиране; право на изтриване (право „да бъдеш забравен“); право на ограничаване на обработването; право на преносимост на данните; право на възражение; и право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Кратка информация за съдържанието на тези права се съдържа в Приложение № 1 (Права на Клиентите) към настоящото уведомление. Всеки Клиент може да пристъпи към упражняване на правата с писмено съобщение до СМГ БРОКЕРС.

Как и кога Клиент може да възрази срещу обработването?

Всеки Клиент има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него. Кратка информация за съдържанието на това право се съдържа в Приложение № 1 (Права на Клиентите) към настоящото уведомление.

За всякакви въпроси относно настоящото уведомление всеки Клиент може да се обърне към Стоян Грозданов: +359 897 875 888.

Какво става в случай на промяна?

В случай на съществена промяна в начина, по който СМГ БРОКЕРС обработва Личните данни на Клиенти, и/или във видовете Лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на предмета на това уведомление, СМГ БРОКЕРС ще уведоми Клиентите за съответната промяна веднага, като издаде и даде на Клиентите актуализирана версия на уведомлението.

 

ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ


 

Право на достъп:

Всеки Клиент има право да получи потвърждение от СМГ БРОКЕРС дали личните му данни се обработват от СМГ БРОКЕРС. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на Клиента да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни.

Право на коригиране:

Всеки Клиент има право да коригира или да поиска от СМГ БРОКЕРС да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него.

Право на изтриване
(право „да бъдеш забравен“)
:

Всеки Клиент има право да поиска от СМГ БРОКЕРС изтриване на свързаните с него Лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

(i) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

(ii) Клиент възрази срещу обработването, както е посочено по-долу;

(iii) Личните данни на Клиента са били обработвани незаконосъобразно; или

(iv) Личните данни на Клиента трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава.

СМГ БРОКЕРС може да откаже да изтрие Личните данни на Клиент, ако обработването им е необходимо за:

(i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(ii) за спазване на правно задължение, което изисква обработването, или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или

(iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; и/или

(iv) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването:

Всеки Клиент има право да изисква от СМГ БРОКЕРС да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

(i) Когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от Клиента и обработвани от СМГ БРОКЕРС (ограничението е за определен срок, който позволява на СМГ БРОКЕРС да провери точността на Личните данни);

(ii) Когато обработването е неправомерно, но Клиента не желае Личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

(iii) Когато СМГ БРОКЕРС не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Клиента ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(iv) Когато Клиент е възразил срещу обработването и очаква СМГ БРОКЕРС да провери дали законните основания на СМГ БРОКЕРС за обработването на Личните данни имат преимущество пред интересите на Клиента.

Право на възражение:

По принцип всеки Клиент има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него.

Клиент може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите Лични данни, което се извършва от СМГ БРОКЕРС за целите на легитимните интереси на СМГ БРОКЕРС.

В случай че възражението е основателно, СМГ БРОКЕРС ще прекрати обработването на Личните данни относно възразилия Клиент, освен ако СМГ БРОКЕРС покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Клиента.

Право на преносимост на данните:

Това  право включва следните възможности:

(i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или

(ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

Право на жалба:

Всеки Клиент има  право да подаде жалба относно обработването на Личните му данни от СМГ БРОКЕРС до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган.