Изисквания по чл.325 от КЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
за Ваше улеснение и сигурност предоставяме на Вашето внимание следната информация за нас:
Ние сме Застрахователен брокер упражняващ дейността си с фирма “СМГ Брокерс” ЕООД. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175345723 и се представлява от управителя си Стоян Грозданов. Седалището и адреса на управлени на дружеството е: гр.София, ул. ”Кореняците ” № 46, а упражнява дейността си на адрес: гр.София, ул.“Княжевска“ №14. Вписани сме като застрахователен брокер с решение №291-ЗБ/11.04.2011 г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.11 от ЗКФН. Справка за това обстоятелство можете да направите в Комисията за финансов надзор, 1000 София, ул. “Будапеща” 16, централа: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта й www.fsc.bg.

Уведомяваме Ви и за следното:
1. Застрахователен брокер “СМГ Брокерс” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или компания-собственик на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на Застрахователен брокер “СМГ Брокерс” ЕООД.
2. Застрахователен брокер “СМГ Брокерс” ЕООД не е обвързан с договорно задължение за извършване на застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. По Ваше искане ще Ви предоставим имената на застрахователите, за които извършваме застрахователно посредничество.
3. Застрахователен брокер “СМГ Брокерс” ЕООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.
4. Застрахователен брокер “СМГ Брокерс” ЕООД определя изискванията и потребностите на потребителя на застрахователни услуги, както и основанията си за дадените на потребителя съвети относно конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставената от последния информация въз основа на която се определя застрахователния му интерес.
5. В качеството си на потребителите на застрахователни услуги, Вие можете да подадете жалба до Застрахователен брокер “СМГ Брокерс” ЕООД, както следва:
– на хартиен носител,  на адрес: гр. София 1619, ул. “Кореняците“ № 46
– в електронна форма на електронна поща smgbrokers@gmail.com

6. Отговор на жалбата ще получите в срок от 10 (десет) дни от получаването й на посочен от Вас адрес. Отговорът ще да съдържа ясно обяснение на позицията на дружеството.

Повече информация, относно Правилата и организацията за разглеждане на жалби и сигнали на ползватели на застрахователни услуги на „СМГ Брокерс“ ЕООД може да прочетете тук.